الهوامل و الشوامل

در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیر الدین طوسی بر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است. بدین سبب تکوین صورت انسانی، همان کوشش‌های این انسان در دریافت این حقایق است و از آنجا که این حقایق در محدوده زمان نمی‌گنجد، نه گذشته و نه آینده در آن نیست، انسان در این مرتبه روی به علو دارد تا به غایت افق خود رسد که اگر از آن درگذرد، دیگر نه انسان، که فرشته‌ای است گرامی

2023-02-01
    الفرق بين er2031 و
  1. فأجابه مسكويه بأجوبة سماها: (الشوامل)
  2. ديفيد ر
  3. الهوامل و الشوامل - أبو حيان التوحيدي
  4. ابن مسكويه
  5. ï»